Firma

Partnerzy
Business Centre Club Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i  największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców.
Do BCC należy 2500 członków (osób i firm).

Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach
regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich
branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe,
koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.
BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki
wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich
przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy
prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych,
przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów.

Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących
Monitorujący Komitet BCC.
Od 2002 roku Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców
w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i jako związek
pracodawców uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych
i gospodarczych kraju: bierze udział w pracach nad projektem ustawy
budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych
ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty,
występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności
z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działaniawobec administracji publicznej, samorządów, Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów
gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami,
wnioskami o ściganie, oskarżeniami prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowańw interesie członków BCC.
BCC wyraża opinię przedsiębiorców w Wojewódzkich Komisjach Dialogu
Społecznego, w sprawach objętych zakresem zadań organizacji pracodawców
będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu
województwa oraz rozpatruje sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące
konflikty między pracodawcami i pracownikami.
W ramach działań na rzecz dialogu społecznego związek pracodawców BCC
reprezentuje przedsiębiorców w wojewódzkich i powiatowych Radach
Zatrudnienia, Radzie Ochrony Pracy, Funduszu Gwarantowanyc Świadczeń
Socjalnych, Naczelnej Radzie Zatrudnienia, Radzie Statystyki, Radzie Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, w Komitetach Monitorujących poszczególne
Programy Operacyjne (funkcjonujące w latach 2007-2013), które działają jako
niezależne ciała doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej danym
Programem Operacyjnym. BCC jest inicjatorem Forum Dialogu, płaszczyzny komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach
najważniejszychdla rozwoju Polski. Forum Dialogu skupia środowiska
gospodarcze, naukowe, dziennikarskie, prawnicze, lekarskie i studenckie,
reprezentujące 25 ogólnopolskich organizacji składających się z 1800
stowarzyszeń publicznych, obejmujących swym oddziaływaniem ponad
5 mln obywateli.

W Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC.

BCC jest organizacją międzynarodową, wyróżnioną w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i
tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami BCC są m.in.:
José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek,
Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher,
Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa.
Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności
społecznej firm.

Kontakt: Business Centre Club

Plac Żelaznej Bramy 10

00-136 Warszawa

tel. (22) 625 30 37, 825 96 04

fax (22) 621 84 20

www.bcc.org.pl

e-mail: biuro@bcc.org.pl


 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) to wydzielony obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej
na specjalnych, preferencyjnych warunkach,  określonych w Ustawie o SSE
(Dz. U. 94.123.600 z póź. zmianami)  i Rozporządzeniu Rady Ministrów
(Dz. U. z dnia 29.12.2008 r. Nr 232 poz. 1548).

ŁSSE została utworzona w 1997r. w celu rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego,
a jej działanie zaplanowane jest do 2020r. Strefą zarządza Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi.
Do zadań ŁSSE i kompleksowych usług świadczonych przez Strefę należą:     

 • promocja Strefy i działalności w jej obrębie
 • promocja firm działających na terenie Strefy
 • pozyskiwanie i obsługa nowych inwestorów
 • prowadzenie przetargów lub rokowań na grunty lub nieruchomości
  objęte statusem Strefy
 • wydawanie inwestorom zezwoleń na rozpoczęcie działalności
  gospodarczej w strefie
 • przyznawanie praw do uzyskania pomocy publicznej
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów
 • doradztwo inwestycyjne
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi
  świadczącymi usługi dla inwestorów (Partnerzy)

 
Kontakt:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ul. Ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

 tel: (+48 42) 676 27 53, 676 27 54,

fax: (+48 42) 676 27 55,

www.sse.lodz.pl


e-mail:
 info@sse.lodz.pl

 

 Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa istnieje, w swoim obecnym kształcie, od 1990 roku. Jest największą organizacją samorządu gospodarczego w regionie. Skupia ponad 300 podmiotów gospodarczych i jest liczącym się partnerem reprezentującym interesy swoich członków wobec władz administracji państwowej i samorządowej.

Naszym podstawowym zadaniem jest troska o interesy naszych członków i promocja przedsiębiorczości, dlatego właśnie :
- tworzymy klimat potrzebny do rozwoju gospodarczego regionu
- wspieramy inicjatywy gospodarcze naszych członków
- uczestniczmy w programach rządowych i unijnych
- upowszechniamy informacje o zakresie prowadzonej działalności podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie
- działamy na rzecz promocji rodzimej produkcji i rozwoju eksportu - promujemy i upowszechniamy zasady etyki gospodarczej i doskonalimy metody rzetelnego postępowania w działalności biznesowej.

ŁIPH jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej umożliwiając tą drogą prezentację interesów naszych przedsiębiorców na forum ogólnopolskim.


Kontakt:

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Chamber of Industry and Commerce


ul. Tuwima 30,
90-002 Łódź, Poland
e-mail: biuro@izba.lodz.pl

tel. (+48 42) 633 03 49
      (+48 42 ) 250 54 50
      (+48 42) 250 54 51
fax (+48 42) 630 39 79
 Jesteśmy członkiem:

tel: 42 680 08 81 mail:
Wszystkie prawa zastrzeżone MVT MultiInvestment S.A.
93-480 Łódź, ul. Zenitowa 9
Agencja Interaktywna - DHT-IT