Oferta

Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
  
Zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:


 
Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w fazie realizacji inwestycji: 
 
1. Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Generalnemu Wykonawcy

2. Organizacja placu budowy

3. Prowadzenie narad koordynacyjnych z Wykbami Inwestorskimi

4. Sprawowanie funkcji Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę w zakresie:
 • Koordynacja Zespołu Inspektorów Nadzoru
 • Nadzór konstrukcyjny
 • Nadzór ogólnobudowlany
 • Nadzór Architektoniczny
 • Nadzór Konserwatorski
 • Nadzór sieci sanitarnych
 • Nadzór sieci energetycznych
 • Nadzór instalacji sanitarnych, gazowych, wentylacyjnych, grzewczych, mechanicznych
 • Nadzór instalacji elektrycznych
 • Nadzór instalacji p.poż.
 • Nadzór robót drogowych i ziemnych
 • Nadzór Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na budowie
 • Nadzór Inwestorski kontroli jakości
5. Obecność Zespołu Inspektór Nadzoru na budowie w zalezności od Inwestora, dokonywanie regularnej inspekcji robót

6. Stały nadzór i bieząca kontrola przy sporządzaniu dokumentów odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczych

7. Przygotowywanie odbiorów wewnętrznych

8. Nadzór nad odbiorami częściowymi, technicznymi i usterkowymi

9. Współpraca z Nadzorem Autorskim

10. Zweryfikowanie przygotowanego przez Wykonawcę harmonogramu Inwestycji z punktu widzenia realności wykonania i      technicznych kwestii budowlanych

11. Przeprowadzanie audytów na terenie budowy (opis postępu prac na budowie przekazywany w formie raportu)

12. Przeprowadzanie odbiorów końcowych wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie

13. Nadzór Inwestorski nad comiesięcznym rozliczaniem finansowym budowy

14. Dokonywanie inspekcji i weryfikacji kart materiałowych, specyfikacji, atestów, itp.

15. Monitorowanie postępu prac w odniesieniu do harmonogramu finansowego i harmonogramu robót

16. Weryfikacja płatności częściowych dla Wykonawcy oraz rekomendowanie zmian w odniesieniu do tych płatności

17. Przygotowanie oceny kosztowej / finansowej, zmian projektowych (robót zamiennych)

18. Udzielenie informacji oraz współpraca z Bankowym Inspektorem Nadzoru

19. Współpraca ze słuzbami miejskimi (czuwanie nad bezpieczeństwem Inwestycji)


Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w fazie uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie oraz nadzoru nad usuwaniem usterek:

1. Nadzór nad usuwaniem usterek 

2. Nadzór nad podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego

3. Opiniowanie zwolnienia kwot zatrzymanych

4. Uzgodnienie faktur końcowych z Wykonawcą

5. Weryfikowanie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej i odbiorowej z punktu widzenia kompletowości oraz technicznych kwestii budowlanych

6. Pilotaz procedur Urzędowych mających na celu uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie
                                                                     


Jesteśmy członkiem:

tel: 42 680 08 81 mail:
Wszystkie prawa zastrzeżone MVT MultiInvestment S.A.
93-480 Łódź, ul. Zenitowa 9
Agencja Interaktywna - DHT-IT